Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Hymn, Historia szkoły

Hymn szkoły

Rozpoczyna się natarcie
Już konnica mknie na przedzie
Kosynierów szyki zwarte
sam Kościuszko wiedzie

Ref.: Racławickie pola żyzne
pamiętają dawny bój
gdy o wolność i ojczyznę
polski żołnierz walczył tu

Atakują kosynierzy
wrogów cofa się nawała
Nasi idą na przód mężnie
zdobywają działa

Już zwycięstwa wieść się szerzy
Wiwatuje nasze wojsko
I wołają kosynierzy
To dla ciebie Polsko

Historia szkoły

Powstanie i rozwój szkoły w latach 1945 – 2007

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy była pierwszą placówką oświatową, która powstała w naszym mieście w roku szkolnym 1945/46. Obowiązki pierwszego inspektora szkolnego na miasto i powiat sprawował Franciszek Kotarak. W sierpniu 1945 roku przystąpił do organizowania szkolnictwa podstawowego. W pracach tych pomagali nauczyciele – pionierzy. Wśród nich byli: Roman Łopacki, Jan Szubiatowski, Jan Popielas, Władysław Pasek oraz Piotr Waluk. Zostali oni skierowani do zabezpieczenia budynku przy ulicy Różanej 6, dawnej  szkoły niemieckiej.

Wciśnięty w zwartą zabudowę śródmieścia budynek przy ulicy Różanej, został wybrany na utworzenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Wielki patriota i organizator p. Piotr Waluk podjął się trudu prowadzenia szkoły. Otwarcie szkoły nastąpiło 4 IX 1945 roku poprzedzone mszą św. W kościele pod wezwaniem św. Stanisława i Wacława, z udziałem nauczycieli i uczniów.”

Pierwsi nauczyciele, którzy przybyli do budynku przy ulicy Różanej, zwrócili uwagę na to, że nie był on zniszczony działaniami wojennymi.

W pierwszych miesiącach nauczyciele pracowali bez wynagrodzenia. Po pierwszą dla nich zaliczkę pojechał do Wrocławia Roman Łopacki. Podróż odbył na motorze ze strażakiem. Nauczyciele mieli wyżywienie bezpłatne w restauracji „Piast” ul. Kotlarskiej oraz na Placu Grunwaldzkim.

4 września 1945 roku w szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie pierwszego po wojnie roku szkolnego. Zapisało się do niej 70 uczniów, do poszczególnych klas: I-11, II-8, III-11, IV-13, V–19, VI-7, VII-1.

Prace rozpoczęli nauczyciele: Janina Bugajska, Melania Filipowicz, Jan Gołębiewski, Jan Lubiatowski, Jan Popielas, Władysław Pasek, Matylda Tulejowa, Piotr Waluk i Roman Łopacki. W okresie października 1945 do stycznia 1946 roku przybyli nowi nauczyciele: ksiądz Emilian Fiałkowski, Stefania Fijałkowska, Janina Gnutek, Anna Mirowska, Maria Radziewicz i Jadwiga Wojtasiewicz. We wrześniu 1945 utworzono drużynę harcerską.

Pod koniec roku szkolnego 1945/46 pracowało 15, a rok później 17 nauczycieli.

W 1946 uruchomiono przy szkole kursy dokształcające w zakresie 7 klasy dla dorosłych zajęcia prowadzili: Władysław Pasek, Anna Mirowska, Maria Radziwinowicz.

Z okazji obchodów 200-nej rocznicy urodzin T. Kościuszki(1946), SP 1 zebrało 1300 zł na uporządkowanie kopca Kościuszki i przekazano je na konto Komitetu w Krakowie. Dzięki temu późniejsza dyr. Lucyna Malinowska wzięła pod uwagę Tadeusza Kościuszkę jako patrona szkoły, bo wcześniej miał nim być Mikołaj Kopernik.

W okresie kierowania szkołą przez Piotra Waluka w latach 1945-51 i 1953-66 uporządkowano sale lekcyjne, wyposażono je w niezbędny sprzęt. Zorganizowano dożywianie dzieci przez Komitet Rodzicielski, Spółdzielnię Uczniowską założoną przez Romana Łopackiego, uruchomiono bibliotekę pod kierunkiem Matyldy Tulejowej. Rozpoczęło pracę koło PCK, którego opiekunem była Melania Filipowicz.

Osobowość pierwszego kierownika szkoły, wyzwalała u ludzi zapał do pracy i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Zorganizowano zespół: muzyczny, taneczny oraz chór, który występował w różnych zakładach pracy.

W latach 1951-53 funkcję kierownika szkoły objęła Helena Kotełko, która kontynuowała pracę swojego poprzednika.

A w 1953 ponownie kierowaniem szkołą zajął się Piotr Waluk.

1959 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 1 w Świdnicy.

1966 roku nowym kierownikiem zostaje Mieczysław Markiewicz, który pełnił tę funkcję do końca roku szkolnego 1966/67. Później odszedł z SP1, aby organizować pracę w SP 16. Nowy kierownik Antoni Nowicki w roku szkolnym 1967/68 rozpoczął pracę z gronem pedagogicznym w zmienionym składzie. Został w tych latach przeprowadzony remont szkoły.

W latach 1970 – 72 kierownikiem szkoły został Marian Cichoń, który rozpoczął intensywne starania o modernizację budynku, budowę boiska na miejscu wyburzonych oficyn Otwarcie boiska sportowego, przecięcie wstęgi dokonał sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Stefan Kołodziejski.. W wyniku remontu szkoła otrzymała centralne ogrzewanie, nową instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, węzeł sanitarny, podłogi oraz elewację zewnętrzną.

Nastąpiło ożywienie artystyczne szkoły, chór prowadzony przez Mariana Cichonia odnosił sukcesy na szkolnych przeglądach.

1972 zmarł Piotr Waluk długoletni kierownik szkoły.

20 stycznia 1973 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 powitała nowego dyrektora Lucynę Malinowską. Rozpoczął się okres intensywnej pracy wychowawczej, której celem było wybranie patrona i praw posiadania sztandaru.

20 stycznia 1973 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 powitała nowego dyrektora Lucynę Malinowską. Rozpoczął się okres intensywnej pracy wychowawczej, której celem było wybranie patrona i praw posiadania sztandaru.

Uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki odbyła się 23 marca 1974 roku. Przygotowano program artystyczny, występy zespołu tanecznego, chóru, okolicznościową wystawę, a w klasach kąciki patrona. Odsłonięto granitową tablicę pamiątkową w holu I piętra przez inspektora szkolnego Józefa Galicę oraz wizytatora Wydziału Oświaty Ryszarda Wierzbickiego. Tablicę ufundował Komitet Rodzicielski, a wykonały Zakłady Kamienia Budowlanego w Strzegomiu wg projektu Franciszka Krzyża.

Innym ważnym wydarzeniem było wręczenie sztandaru, które odbyło się 26 marca 1977 roku. W szkole otwarto Izbę Pamięci Narodowej oraz wystawę pamiątek poświęconych patronowi szkoły. Szkole przekazano sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy Spółdzielnię Pracy im. Marcelego Nowotki i Komitet Rodzicielski. Uroczystość odbyła się w Sali SOK.

Każdego roku, 24 marca jest Świętem Szkoły. Organizowane są uroczystości związane z patronem – Tadeuszem Kościuszko.

1982 roku zebrano w szkole 5 tys. złotych na konto budowy rotundy dla Panoramy Racławickiej we Wrocławiu.

Po przejściu Lucyny Malinowskiej na emeryturę w 1989 roku, dyrektorem została Marianna Irla.

Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły została skoncentrowana na realizację treści o charakterze ekologicznym (1989-92), a od 1992 roku „koncepcji szkoły promującej zdrowie”. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była 20 rocznica nadania szkole imienia, (marzec 1994) w Sali ŚOK.

1995 Szkoła Podstawowa nr 1 obchodziła 50-lecie istnienia. Główna uroczystość odbyła się w sali widowiskowej ŚOK.

Ostra zima w roku 1996  zmusiła budowlańców do wstrzymania prac przy budowie SP na Zawiszowie.

W styczniu 1997 nasiliły się protesty uczniów, nauczycieli i rodziców ze SP 1 przeciw decyzji Zarządu Miasta o jej likwidacji. Pikietowali obrady Rady Miejskiej. Ostatecznie postanowiono szkołę przenieść do nowego budynku na osiedlu Zawiszów.

We wrześniu 1997 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły (16 izb lekcyjnych, biblioteka).Gośćmi byli: Maciej Olejniczak z MEN, wojewoda wałbrzyski Henryk Gołębiewski, oraz władze miejskie i oświatowe. W 1998 dobudowano pion żywieniowy, gabinet lekarski i halę sportową.

Od 1999 do stycznia 2004 roku dyrektorem Szkoły została Małgorzata Sandecka Za jej kadencji SP1 stała się Szkołą z oddziałami integracyjnymi.

W latach 2004 – 2018 szkołą kierowała p. Alicja Karol, której przypadła organizacja obchodów 60-lecia Szkoły.

Od 2018 dyrektorem jednostki jest Renata Begierska.

Główną troską dyrekcji, grona pedagogicznego w latach 1945-2005było i jest: dobre przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszej nauki, rozwijanie zainteresowań w ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. Przygotowanie młodego człowieka do dóbr kulturalnych była realizowana w szkole poprzez osobiste uczestnictwo jej tworzeniu. Działały zespoły artystyczne: taneczne, muzyczne, chór prowadzony przez Romana Łopackiego. Jana Popielasa, Lucynę Stauffer, Barbarę Lach, Mariana Cichonia, Piotra Wąsika, Aleksandrę Gawron, Pelagię Szmid, Annę Trzeciak, Lubomira Szmida oraz Adama Miszkuro. Również uczniowie naszej szkoły tworzyli gazetkę szkolną, działali w kółkach teatralnych i europejskich oraz osiągali wiele sukcesów w różnych dziedzinach również w sporcie.

Można na koniec zacytować słowa absolwenta SP1 Jerzego Migdalskiego, który udzielił wywiadu z okazji 60-lecia szkoły: „Mam wielką satysfakcję, że byłem uczniem tej szkoły. Chciałbym tą drogą podziękować wszystkim nauczycielom za trud włożony w nas i przekazaną wiedzę. Tym, których już nie ma wśród nas oddać hołd ich pamięci”.

2005r. podjęto szereg działań w ramach obchodów 60-lecia istnienia szkoły, których
zwieńczeniem była uroczystość zorganizowana w dniu 24.03.2006r.

2005r. podjęto szereg działań w ramach obchodów 60-lecia istnienia szkoły, których
zwieńczeniem była uroczystość zorganizowana w dniu 24.03.2006r.

maju 2007r. nasza szkoła jako pierwsza w powiecie świdnickim zainicjowała imprezę patriotyczną „Dąb pamięci ofiar katyńskich” w ramach programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci” odbyła się 27.05.2007r. i poświęcona była zamordowanemu przez NKWD porucznikowi Mikołajowi Królowi.

2011r. w rocznicę zasadzenia Katyńskiego Dębu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Królowi.

październiku 2015r. miała miejsce uroczystość 70-lecia istnienia szkoły.

W styczniu 2016r. nastąpiło otwarcie nowego etapu szkoły dla klas I-III i świetlicy.

W lutym 2019r. uroczyście otwarto nowy etap szkoły – sześć sal lekcyjnych dla klas IV-VIII.

Kierowali szkołą:

Skip to content