Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Deklaracje dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  http://bip.swidnica.nv.pl/sp1

Dane teleadresowe jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  http://bip.swidnica.nv.pl/sp1

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-04-28
Ocena dokonana przez przeszkolonego pracownika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Begierska
e-mail: sekretaria@sp1swidnica.pl 
Telefon: 74 852 98 18, 798 113 597

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 852 98 18, 798 113 597  lub drogą elektroniczną: sekretariat@sp1swidnica.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Galla Anonima oraz wejścia boczne usytuowane w bocznych skrzydłach budynku, które są wyjściami ewakuacyjnymi. Do wejść można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście do budynku szkoły posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy szkoły. 
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku znajdują się  dwa korytarze prowadzące do lewego i prawego skrzydła szkoły. Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. W pobliżu szkoły znajdują się parkingi dla samochodów osobowych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Budynek szkoły jest budowlą jednokondygnacyjną, w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Skip to content