Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Informacja o projekcie dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2021/2022

Projekt Gminy Miasto Świdnica pt.: „Kierunek – EDUKACJA. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” (numer projektu RPDS.10.02.01-02-0118/21) skierowany jest do 887 dzieci uczęszczających do klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2021/2022 w 7 świdnickich szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Świdnica jest organem prowadzącym. Są to szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Świdnicy,

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy,

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy,

Szkoła Podstawowa Nr 6  im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy,

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy,

Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy,

Szkoła Podstawowa Nr 315  im. Jana Pawła II w Świdnicy.

Głównym celem projektu jest do końca 2022 roku wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 706 uczniów (341K) z 7 publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Świdnicy  poprzez niwelowanie deficytów spowodowanych epidemią Covid-19 i długotrwałą nauką zdalną.

Projekt będzie realizowany w terminie 1.02.2022 – 31.12.2022 r. na terenie Województwa Dolnośląskiego w Świdnicy, Krzyżowej, Wałbrzychu i Wrocławiu. W ramach projektu zorganizowane będą dla dzieci jednodniowe lekcje wyjazdowe. Udział  dzieci w projekcie jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata. Rodzice i opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z wyjazdami edukacyjnymi dzieci. Uczestnikom i uczestniczkom projektu zapewniony zostanie transport, opieka podczas wyjazdów edukacyjnych, ciekawe warsztaty szkoleniowe  oraz poczęstunek.

W projekcie mogą wziąć udział tylko dzieci z wyżej wymienionych szkół  uczęszczające do klas 2 i 3 w roku szkolnym 2021/2022. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią o potrzebie kształcenia specjalnego. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w sekretariatach szkół oraz w Urzędzie Miejskim w Wydziale Edukacji. Wersja elektroniczna formularzy zgłoszeniowych dostępna jest na stronie www.um.swidnica.pl oraz na stronach internetowych wszystkich szkółbiorących udział w projekcie. Podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych formularze należy składać w sekretariacie Szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Planowane terminy lekcji wyjazdowych:

 1. Luty, marzec i kwiecień 2022 r. – lekcje wyjazdowe do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej
 2. Maj, czerwiec, wrzesień 2022 r. – lekcje wyjazdowe do Wrocławskiego ZOO
 3. Październik, listopad, grudzień 2022 r. – lekcje wyjazdowe do Exploraparku w Wałbrzychu.

Każde dziecko biorące udział w projekcie skorzysta z 3 różnych lekcji wyjazdowych.

Informacje szczegółowe dla Dyrektorów Szkół

Programy lekcji wyjazdowych:

 1. Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej:

Głównym  celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz rozwijania kompetencji społecznych (praca w grupie, rozwijanie kreatywności) oraz promowanie wśród dzieci świadomego obchodzenia się z przyrodą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tematyka umożliwi dzieciom rozwijanie umiejętności patrzenia na przyrodę i żywność w szerszym kontekście, w tym krytycznego spojrzenia na własne nawyki żywieniowe.

Uczestnicy odkrywać będą zależności między sposobem żywienia a zrównoważonym rozwojem oraz wpływem wyborów żywieniowych na stopień obciążenia środowiska i w konsekwencji na stan zdrowia każdego z nas. Wśród podstawowych poruszanych zagadnień znajdą się tu:

 • rozróżnienie między żywnością produkowaną przemysłowo, regionalną żywnością sezonową i żywnością produkowaną samodzielnie;
 • znaczenie sposobu produkcji żywności dla środowiska (klimat, stan gleby, stan i jakość wód, bioróżnorodność), w tym analiza przebiegu procesów produkcyjnych i tzw. śladu ekologicznego;
 • zasady ekologicznej uprawy warzyw i owoców;
 • kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych rozwijane będą poprzez interdyscyplinarne zajęcia ćwiczenia i zadania polegające na obliczeniach składników i proporcji, podczas planowania produkcji żywności i posiłków dla grup różnej liczebności (działania matematyczne);
 • badanie składników, budowa roślin, warzyw i owoców, skład i rodzaje gleb, jak obchodzić się z przyrodą (przedmioty przyrodnicze), projektowanie ogrodów (kreatywność); praca zespołowa – rozwijana będzie przez wykonywanie przez dzieci zadań w grupach (plakaty nt. zdrowego żywienia, ilustracje, układanki dot. budowy roślin), quizy, tematyczne gry terenowe realizowane w małych grupach;
 • podsumowanie zajęć.

Trenerzy wykorzystają opracowane w ramach ponadnarodowych projektów Fundacji Krzyżowa metody (MMR- model myślenia refleksyjnego wzorowany na myśleniu naukowym, krytycznym i kreatywnym, ćwiczenia myślenia krytycznego w oparciu o metody TOCfE;  ArtaTOOL- narzędzie rozwijające kreatywność oraz umiejętności matematyczne i badawcze poprzez zastosowanie sztuk wizualnych).

 • Zajęcia edukacyjne w ZOO, polegają na prowadzeniu przez pracowników Wydziału Edukacji  ZOO Wrocław Sp. z o.o. (edukatorów) w formie warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz pomocy dydaktycznych w salach edukacyjnych i zajęć terenowych przy wybiegach zwierząt. Edukator korzysta z metod: wykład, pogadanka, obserwacja, prezentacja pomocy edukacyjnych, interakcja z uczestnikami, rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć przez uczniów.

Uczniowie otrzymają karty pracy w formie papierowej. Zajęcia trwają 60 minut.

Grupy, które przekraczają liczebność 27 osób (z opiekunami) będą podzielone na mniejsze podgrupy.

Temat zajęć edukacyjnych: Bliskie spotkania z małpami; w tym zajęcia w terenie, przy wybiegach zwierząt.

Program:

 • Czy człowiek pochodzi od małpy?
 • Co nas łączy z innymi gatunkami naczelnych?
 • Czy posiadanie małpy w domu to dobry pomysł?
 • Co zagraża naszym krewnym?
 • Spacer po ZOO tropem różnorodnych gatunków małp.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Małpiarni, w Pawilonie Małp Człekokształtnych oraz przy wybranych wybiegach zewnętrznych.

Uczniowie poza zajęciami zwiedzą całe ZOO. Zajęcia dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych, możliwość pożyczenia wózka inwalidzkiego na terenie ZOO.

 • ExploraPark Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu prowadzi warsztaty szkoleniowe, które trwają 105 minut. Grupa pozostaje w tym czasie pod opieką Animatorki,która objaśnia do czego służą eksponaty i czuwa nad właściwym korzystaniem z nich. Temat warsztatów” Między matematyką a zagadką”,

Cel: rozwój kompetencji kluczowych dzieci w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, rozwój umiejętności badawczych i ćwiczenie rozwiązywania zagadek rozwijających myślenie krytyczne i naukowe u dzieci oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych.

Metody: nauczanie problemowe (czyli myśleć, rozwiązywać problemy, odkrywać, rozwiązywać ciekawe zadania), praca w grupach, łamigłówki, zagadki, rozwiązywanie zadań za pomocą eksponatów oraz narzędzi (klocków i zabawek edukacyjnych), oraz narzędzi cyfrowych.

Program:

 • rozwiązywanie zagadek za pomocą zabawek interaktywnymi i pomocy dydaktycznych;
 • interaktywne zadania z zakresu edukacji matematycznej;
 • różnorodne ciekawostki przyrodnicze, dzięki którym dzieci przyswajały będą sobie interesujące informacje dotyczące świata roślin i zwierząt.

Uczniowie spędzą czas na zabawie interaktywnej, eksperymentowaniu, wykonywaniu aktywnych ćwiczeń w atmosferze nauki i zabawy. Dowiedzą się, że matematyka jest przydatna w życiu codziennym, poznają modele prototypów i programy multimedialne. Będą układać swoje mozaiki, sześciany, tangramy i zadania interaktywne. Poznają zabawki pokazujące rozchodzenie się dźwięku i odbicie światła. Każde dziecko będzie mogło badać, dociekać, poszukiwać i odkrywać.

Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i pomocy dydaktycznych TIK dostępnych w ExploraParku i będą miały wpływ na rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, ponieważ wykonując i rozwiązując większość zadań zaplanowanych na lekcji w EksporaParku dzieci będą korzystały z narzędzi cyfrowych.

Podział na grupy wyjazdowe:

Dzieci zostaną podzielone na 21 grup wyjazdowych w ten sposób, by w miarę możliwości nie rozdzielać dzieci z poszczególnych klas i szkół, tak aby dzieci ze swojej klasy i szkoły (jeśli jedzie więcej niż 1 klasa) mogły się lepiej poznać. Łącznie II i III klas ze wszystkich szkół jest 42. W roku szkolnym 2022/23 w projekcie biorą udział ci sami uczniowie (już wtedy będący w klasach III i IV). Podział na grupy w 2022/23 – pozostaje bez zmian.

SP1:

Grupa 1. 2A,2B, 2C

Gr. 2. 3A,3C

Gr. 3. 3B,3D

SP2:

Gr. 4. 2A,3A

Gr. 5. 2B,2C

Gr. 6. 3B,3C

SP4:

Gr. 7. 2A,2B

Gr. 8. 2C,2D

Gr.9. 3A,3C

Gr. 10. 3B

SP6:

Gr.11.2A,2C

Gr.12. 2B

Gr. 13. 3A,3B

Gr. 14. 3C,3D

SP8

Gr. 15. 2A,2B

Gr.16. 2C,2D

Gr.17. 3A

Gr.18. 3C,3B

SP105:

Gr. 19. 2A,2B

Gr. 20. 3A,3B,3C

SP315

Gr. 21.2A,2B,3A

Zadanie 1. Lekcje wyjazdowe w Centrum Edukacji Ekologicznej dla szkół SP1, SP2,SP4,

Wyjazdy dla grup od 1 do 10.  Termin- luty, marzec 2022

Zadanie 2. Lekcje wyjazdowe w Centrum Edukacji Ekologicznej dla szkół SP6, SP8, SP105, SP315

Wyjazdy dla grup od  11 do 21. Termin – kwiecień 2022

Zadanie 3. Lekcje wyjazdowe we Wrocławskim ZOO dla szkół SP1, SP2

Wyjazdy dla grup od 1 do 6. Termin – maj 2022

Zadanie 4. Lekcje wyjazdowe we Wrocławskim ZOO dla szkół SP4, SP6

Wyjazdy dla grup od 7 do 14. Termin – czerwiec 2022

Zadanie 5. Lekcje wyjazdowe we Wrocławskim ZOO dla szkół SP8, SP105, SP315

Wyjazdy dla grup od 15 do 21. Termin wrzesień 2022

Zadanie 6. Lekcje wyjazdowe w Exploraparku w Wałbrzychu dla szkół SP1, SP2,SP4

Wyjazdy dla grup od 1 do 10. Termin – październik 2022

Zadanie 7. Lekcje wyjazdowe w Exploraparku w Wałbrzychu dla szkół SP6, SP8

Wyjazdy dla grup od 11 do 18. Termin – listopad 2022

Zadanie 8. Lekcje wyjazdowe w Exploraparku w Wałbrzychu dla szkół SP105,SP315

Wyjazdy dla grup od 19 do 21. Termin – grudzień 2022

Terminy lekcji wyjazdowych mogą ulec zmianie !

REGULAMIN REKRUTACJI

Nr projektuRPDS.10.02.01-02-0118/21
Tytuł projektu„Kierunek- EDUKACJA. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych”
Nr konkursuRPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21
Oś Priorytetowa10. Edukacja
Działanie  10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt pod tytułem „Kierunek- EDUKACJA. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych”jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Priorytetu 10. Edukacja, Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny.
 2. Projekt jest realizowany  przez Gminę Miasto Świdnica.
 3. Projekt jest realizowany od 01.02.2022 r. do  31.12.2022 r. na terenie województwa dolnośląskiego.
 4. Projekt skierowany jest do klas II i III w roku szkolnym 2021/2022 / klas III i IV w roku szkolnym 2022/2023 ze wszystkich świdnickich szkół objętych wsparciem:
 5. Szkoła Podstawowa nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki z siedzibą w Świdnicy przy ul. Galla Anonima 1; 
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30;
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6; 
 8. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego z siedzibą w Świdnicy przy ul. Wodnej 5–7;
 9. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z siedzibą w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 39;
 10. Szkoła Podstawowa nr 105 z siedzibą przy ul. Saperów 27A;
 11. Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II z siedzibą w Świdnicy przy pl. Wojska Polskiego 3;
 12. Projekt skierowany jest do 887 dzieci (427K) w tym 36 z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub potrzebie kształcenia specjalnego z klas II i III w roku szkolnym 2021/2022 / klas III i IV w roku szkolnym 2022/2023 wszystkich 7 szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Świdnica jest organem prowadzącym.Projekt jest odpowiedzią na 2 kluczowe problemy wskazane przez opracowaną diagnozę potrzeb. Pierwszy problem dotyczy trudności dzieci w relacjach społecznych:
 13. niechęć do chodzenia do szkoły z powodu izolacji, wyłączenia z grupy/klasy;
 14. trudności w komunikowaniu się z rówieśnikami, budowaniu relacji;
 15. lęk przed odrzuceniem/odrzucenie przez grupę rówieśniczą;
 16. trudności adaptacyjne, przystosowawcze;
 17. konflikty z rówieśnikami, z dorosłymi.

Drugi problem dotyczy problemów poznawczych związanych z uczeniem się:

 1. problemy z koncentracją uwagi, rozumowaniem krytycznym, zapamiętywaniem i redagowaniem treści;
 2. niechęć do nauki, w szczególności do rozwiązywania różnego rodzaju zadań z tematyki matematyczno-przyrodniczej,
 3. brak motywacji i chęci do pracy w grupie.
 4. Niniejszy regulamin określa:

– słownik pojęć,

– zakres wsparcia,

– warunki uczestnictwa w projekcie,

– procedury rekrutacji,

– uprawnienia i obowiązki uczestników projektu,

– zasady rezygnacji z zajęć,

– zasady monitoringu.

 • Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Dyrektora Wydziału Edukacji (członka Grupy Sterującej Projektem) oraz Kierownika Projektu.
 • W celu sprawnego realizowania rekrutacji do Projektu z Kierownikiem Projektu współpracują:

– specjalista ds. organizacji zadań proj.,

– dyrektorzy szkół i wychowawcy klas.,

– siedemzespołów zadaniowych ds. rekrutacji (po jednym w szkole).

 • Decyzje dotyczące rekrutacji podejmuje Kierownik Projektu.
 • Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są w szkolnych biurach projektu, znajdujących się w każdej szkole (sekretariaty) i w biurze projektu w Wydziale Edukacji UM w Świdnicy.
 • Regulamin rekrutacjii informacje o projekcie zamieszczone będą w formie przystępnej dla osób niepełnosprawnych (na odpowiednej wysokości na tablicy ogłoszeń, wyraźna i czytelna czcionka).
 • Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronach internetowych szkół objętych wsparciem. Regulamin został opublikowanyw każdej szkole w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń.
 • Rekrutacja do projektu przebiegnie bez naruszenia zasad równości, warunkiem uczestnictwa jest uczęszczanie do klas II i III w roku szkolnym 2021/2022 / klas III i IV w roku szkolnym 2022/2023. Dzieci z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo udziału w projekcie.

§ 2

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Wnioskodawca – Gmina Miasto Świdnica.
 2. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielone jest wsparcie poprzez jej udział w projekcie dofinansowanym.
 3. Projekt – projekt „Kierunek- EDUKACJA. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych”, nr RPDS.10.02.01-02-0118/21.
 4. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca Projektem.
 5. WD- Województwo dolnośląskie.
 6. SL2014- Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3

Zakres wsparcia

Projekt dotyczy szkół i uczniów klas wymienionych w § 1 pkt 4. i obejmuje wsparcie szkół, ze wskazaniem dzieci klas II i III w roku szkolnym 2021/2022 / klas III i IV w roku szkolnym 2022/2023 poprzez organizację zajęć integrujących, rozwijających kompetencje społeczne uczniów, zajęć dla całych klas w formie lekcji wyjazdowych i warsztatów edukacyjnych poza murami szkoły.Szczególnie potrzebne są zajęcia rozwijające myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, budowanie współpracy w grupie, rozwijanie zainteresowań i umiejętności badawczych, zainteresowań przyrodą i matematyką.Zajęcia realizowane formami aktywizującymi i motywującymi wzmacniającymi budowanie relacji w grupie, postawy wzajemnego szacunku, wrażliwości oraz współodpowiedzialności za atmosferę panującą w klasie. Niezbędne jest wspieranie kompetencji emocjonalno-społecznych w związku z osłabieniem relacji rówieśniczych i relacjami z osobami dorosłymi. Zdiagnozowano potrzebę bezpośredniego kontaktu uczniów z rówieśnikami oraz spędzania czasu na wspólnej zabawie i nauce przez zabawę. Ważne by zajęcia zachęciły dzieci do ruchu i zmniejszenia ilości czasu spędzanego w pozycji siedzącej przed komputerem. Zdiagnozowano bowiem wzrost liczby dzieci z nadwagą/otyłością oraz problemami z prawidłową postawą ciała. Promowana powinna być aktywność oraz zdrowie żywienie.

§ 4

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt dotyczygrupy docelowej:klas II i III w roku szkolnym 2021/2022 / klas III i IV w roku szkolnym 2022/2023 ze wszystkich świdnickich szkół objętych wsparciem,wymienionych w § 1 pkt. 4.
 2. Gmina Miasto Świdnica chce objąć wsparciem w ramach projektu 100% dzieci z klas II i III. Zaplanowano udział w projekcie minimum 887 ucz. (427K), w tym:
 3. SP1- 118 (58K), w tym 8 dzieci z orzeczeniami  (z o.)
 4. SP2 -131 (62K), w tym 9 z o.
 5. SP 4 -169 (89 K), w tym 6 z o.
 6. SP 6- 176 (82K,94M), w tym 6 z o.
 7. SP 8 – 164 (81K), w tym 7 o.
 8. SP105- 94 (53K), w tym 7 z o.
 9. SP 315- 52 (28K), w tym 4 z o.

§ 5

Procedury rekrutacji

 1. Rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne przeprowadzone przez Urząd Miejski w Świdnicy przy współpracy ze wszystkimi szkołami, objętymi wsparciem.
 2. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w sposób ciągły, przez cały czas trwania projektu, do momentu wyczerpania miejsc z wyznaczeniem terminów rund rekrutacyjnych.
 3. Za rekrutację odpowiada Kierownik Projektu.
 4. Rekrutacja uczniów prowadzona będzie przez Zespoły Zadaniowe ds. Rekrutacji, utworzone w każdej szkole, składające się z: min. 2 osób: dyrektora/ wicedyrektora szkoły oraz pedagoga/psychologa szkolnego lub doradcy zawodowego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie poprawne wypełnienie, podpisanie i dostarczenie następujących formularzy rekrutacyjnych:
 6. formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie dla ucznia – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji;
 7. oświadczenie (RODO) – załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeniasą dokumentami potwierdzającym spełnienie wymogów formalnych do uczestnictwa w projekciei zawierają m.in.:

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego,

– zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym i monitoringu na potrzeby Projektu podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego,

– zgodę rodziców na udział dziecka w projekcie.

 • Dokumenty aplikacyjne można składać:

– osobiście w biurze projektu(Wydział Edukacji – Urząd Miejski w Świdnicy, p.108) lub w biurze projektu swojej szkoły (w sekretariacie),

– osobiście u dyrektora szkoły.

 • Analiza i preselekcja złożonej przez kandydatów dokumentacji prowadzona będzie pod kątem spełniania kryteriów formalnych.
 • Kryteria rekrutacji:

a)  kryteria formalne, które muszą zostać spełnione:

–  uczęszczanie do szkoły, biorącej udział w projekcie,

– uczęszczanie do klas II i III w roku szkolnym 2021/2022 / klas III i IV w roku szkolnym 2022/2023,

– zgoda rodziców,

b) kryteria dodatkowe:

–  posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego – uczniowie z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo udziału w projekcie.

 • Informacja o projekcie jego celach i formach wsparcia zostanie przekazana w formie ulotki szkołom, a następnie informacja zawierająca termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń na poszczególne zajęcia przekazana zostanie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów podczas spotkań z rodzicami w każdej szkole oraz na lekcjach wychowawczych i posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Prowadzący zajęcia i Dyrektor Szkoły są zobowiązani informować rodziców i opiekunów uczniów o terminach rekrutacji.
 • Procedura rekrutacji uczniów do projektu obejmuje następujące etapy:
 • Rodzic/opiekun prawny dziecka wypełnia dokumenty aplikacyjne:
 • formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie dla ucznia – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji;
 • oświadczenie (RODO) – załącznik nr 2.
 • Dokumenty są przekazywane do Biur Projektu w szkołach lub do Dyrektora Szkoły, następnie komplet dokumentów przekazywany jest do Biura Projektu w Wydziale Edukacji – Urzędu Miejskiego w Świdnicy, p.108.
 • Weryfikację kryteriów formalnych przeprowadzi Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji w danej szkole. Kryterium formalnym jest konieczność uczęszczania do jednej ze szkół objętych wsparciem.
 • Podjęcie decyzji przez Zespół Zadaniowy ds. Rekrutacji  o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Stworzenie listy uczestników projektu.
 • Stworzenie listy rezerwowej uczestników projektu.
 • W przypadku rezygnacji lub 1 nieuzasadnionej nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej.
 • Poinformowanie rodziców/ opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie.
 • W ramach rekrutacji wyłonione zostaną grupy uczestników projektu, które objęte zostaną wsparciem w formie lekcji wyjazdowych w ramach następujących zadań:
 • Zadanie 1. Lekcje wyjazdowe w Centrum Edukacji Ekologicznej dla szkół SP1, SP2,SP4 – wyjazdy dla grup od 1 do 10.  Termin- luty, marzec 2022;
 • Zadanie 2. Lekcje wyjazdowe w Centrum Edukacji Ekologicznej dla szkół SP6, SP8, SP105, SP315 – wyjazdy dla grup od  11 do 21. Termin – kwiecień 2022;
 • Zadanie 3. Lekcje wyjazdowe we Wrocławskim ZOO dla szkół SP1, SP2 – wyjazdy dla grup od 1 do 6. Termin – maj 2022;
 • Zadanie 4. Lekcje wyjazdowe we Wrocławskim ZOO dla szkół SP4, SP6 – wyjazdy dla grup od 7 do 14. Termin – czerwiec 2022;
 • Zadanie 5. Lekcje wyjazdowe we Wrocławskim ZOO dla szkół SP8, SP105, SP315 – wyjazdy dla grup od 15 do 21. Termin wrzesień 2022;
 • Zadanie 6. Lekcje wyjazdowe w Exploraparku w Wałbrzychu dla szkół SP1, SP2,SP4 – wyjazdy dla grup od 1 do 10. Termin – październik 2022;
 • Zadanie 7. Lekcje wyjazdowe w Exploraparku w Wałbrzychu dla szkół SP6, SP8 – wyjazdy dla grup od 11 do 18. Termin – listopad 2022;
 • Zadanie 8. Lekcje wyjazdowe w Exploraparku w Wałbrzychu dla szkół SP105,SP315 – wyjazdy dla grup od 19 do 21. Termin – grudzień 2022.


SP1:

Gr. 1. – 2A,2B, 2C

Gr. 2. – 3A,3C

Gr. 3. – 3B,3D

SP2:

Gr. 4. – 2A,3A

Gr. 5. – 2B,2C

Gr. 6. – 3B,3C

SP4:

Gr. 7. – 2A,2B

Gr. 8. – 2C,2D

Gr.9. – 3A,3C

Gr. 10. – 3B

SP6:

Gr.11. – 2A,2C

Gr.12. 2B

Gr. 13. – 3A,3B

Gr. 14. – 3C,3D

SP8:

Gr. 15. – 2A,2B

Gr.16. – 2C,2D

Gr.17. – 3A

Gr.18. – 3C,3B

SP105:

Gr. 19. – 2A,2B

Gr. 20. – 3A,3B,3C

SP315

Gr. 21.- 2A,2B,3A

 1. W ramach projektu dopuszcza się możliwość uczestniczenia 1 ucznia/uczennicy w 3 różnychformach wsparcia.
 2. Terminy wyjazdów wskazane w punkcie 11. mogą zostać zmienione jeśli zajdzie taka konieczność, na przykład z powodów  związanych z pandemią COVID-19 (kwarantanna uczniów, nauczanie zdalne).
 1. Programy lekcji wyjazdowych:
 1. Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej:

Głównym  celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz rozwijania kompetencji społecznych (praca w grupie, rozwijanie kreatywności) oraz promowanie wśród dzieci świadomego obchodzenia się z przyrodą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tematyka umożliwi dzieciom rozwijanie umiejętności patrzenia na przyrodę i żywność w szerszym kontekście, w tym krytycznego spojrzenia na własne nawyki żywieniowe.

Uczestnicy odkrywać będą zależności między sposobem żywienia a zrównoważonym rozwojem oraz wpływem wyborów żywieniowych na stopień obciążenia środowiska i w konsekwencji na stan zdrowia każdego z nas. Wśród podstawowych poruszanych zagadnień znajdą się tu:

 • rozróżnienie między żywnością produkowaną przemysłowo, regionalną żywnością sezonową i żywnością produkowaną samodzielnie
 • znaczenie sposobu produkcji żywności dla środowiska (klimat, stan gleby, stan i jakość wód, bioróżnorodność), w tym analiza przebiegu procesów produkcyjnych i tzw. śladu ekologicznego
 • zasady ekologicznej uprawy warzyw i owoców
 • kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych rozwijane będą poprzez interdyscyplinarne zajęcia ćwiczenia i zadania polegające na obliczeniach składników i proporcji, podczas planowania produkcji żywności i posiłków dla grup różnej liczebności (działania matematyczne),
 • badanie składników, budowa roślin, warzyw i owoców, skład i rodzaje gleb, jak obchodzić się z przyrodą (przedmioty przyrodnicze), projektowanie ogrodów (kreatywność); praca zespołowa – rozwijana będzie przez wykonywanie przez dzieci zadań w grupach (plakaty nt. zdrowego żywienia, ilustracje, układanki dot. budowy roślin), quizy, tematyczne gry terenowe realizowane w małych grupach,
 • podsumowanie zajęć.

Trenerzy wykorzystają opracowane w ramach ponadnarodowych projektów Fundacji Krzyżowa metody (MMR- model myślenia refleksyjnego wzorowany na myśleniu naukowym, krytycznym i kreatywnym, ćwiczenia myślenia krytycznego w oparciu o metody TOCfE;  ArtaTOOL- narzędzie rozwijające kreatywność oraz umiejętności matematyczne i badawcze poprzez zastosowanie sztuk wizualnych).

 • Zajęcia edukacyjne w ZOO:

Zajęcia polegają na prowadzeniu przez pracowników Wydziału Edukacji  ZOO Wrocław Sp. z o.o. (edukatorów) w formie warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz pomocy dydaktycznych w salach edukacyjnych i zajęć terenowych przy wybiegach zwierząt. Edukator korzysta z metod: wykład, pogadanka, obserwacja, prezentacja pomocy edukacyjnych, interakcja z uczestnikami, rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć przez uczniów. Uczniowie otrzymają karty pracy w formie papierowej. Zajęcia trwają 60 minut. Grupy, które przekraczają liczebność 27 osób (z opiekunami) będą podzielone na mniejsze podgrupy. Temat zajęć edukacyjnych: Bliskie spotkania z małpami; w tym zajęcia w terenie, przy wybiegach zwierząt.

Program:

 • Czy człowiek pochodzi od małpy?
 • Co nas łączy z innymi gatunkami naczelnych?
 • Czy posiadanie małpy w domu to dobry pomysł?
 • Co zagraża naszym krewnym?
 • Spacer po ZOO tropem różnorodnych gatunków małp.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Małpiarni, w Pawilonie Małp Człekokształtnych oraz przy wybranych wybiegach zewnętrznych. Uczniowie poza zajęciami zwiedzą całe ZOO. Zajęcia dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych, możliwość pożyczenia wózka inwalidzkiego na terenie ZOO.

 • ExploraPark Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu:

zajęcia prowadzone w formie warsztatów szkoleniowych, które trwają 105 minut. Grupa pozostaje w tym czasie pod opieką Animatorki, która objaśnia do czego służą eksponaty i czuwa nad właściwym korzystaniem z nich. Temat warsztatów”Między matematyką a zagadką”. Celem jest rozwój kompetencji kluczowych dzieci                          w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, rozwój umiejętności badawczych i ćwiczenie rozwiązywania zagadek rozwijających myślenie krytyczne i naukowe u dzieci oraz rozwijanie zainteresowań                    i zdolności matematycznych.

Metody: nauczanie problemowe (czyli myśleć, rozwiązywać problemy, odkrywać, rozwiązywać ciekawe zadania), praca w grupach, łamigłówki, zagadki, rozwiązywanie zadań za pomocą eksponatów oraz narzędzi (klocków                   i zabawek edukacyjnych), oraz narzędzi cyfrowych.

Program: rozwiązywanie zagadek za pomocą zabawek interaktywnych i pomocy dydaktycznych, interaktywne zadania z zakresu edukacji matematycznej, różnorodne ciekawostki przyrodnicze, dzięki którym dzieci przyswajały będą sobie interesujące informacje dotyczące świata roślin i zwierząt.

Uczniowie spędzą czas na zabawie interaktywnej, eksperymentowaniu, wykonywaniu aktywnych ćwiczeń w atmosferze nauki i zabawy. Dowiedzą się, że matematyka jest przydatna w życiu codziennym, poznają modele prototypów i programy multimedialne. Będą układać swoje mozaiki, sześciany, tangramy i zadania interaktywne. Poznają zabawki pokazujące rozchodzenie się dźwięku i odbicie światła. Każde dziecko będzie mogło badać, dociekać, poszukiwać i odkrywać. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i pomocy dydaktycznych TIK dostępnych w ExploraParku i będą miały wpływ na rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, ponieważ wykonująci rozwiązując większość zadań zaplanowanych na lekcji w EksporaParku dzieci będą korzystały z narzędzi cyfrowych.

§ 6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzania swojej obecności na liście obecności.
 3. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestników spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 4. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadkuzłożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez rodzica bądź opiekuna prawnego.

§ 7

Zasady rezygnacji z zajęć

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany powiadomić Projektodawcę pisemnie o tymże fakcie.
 5. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości uczestników uniemożliwiającej stworzenie listy rezerwowej, w przypadku rezygnacji uczestników, projektodawca zobowiązuje się do intensyfikacji działań promocyjno-rekrutacyjnych, w celu zrekrutowania nowych uczestników.

§ 8

Zasady monitoringu Uczestników

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności.
 2. Uczestnik Projektu/ Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do wypełnienia kwestionariusza SL2014 na deklaracji przystąpienia do projektu.
 3. Rodzic/Opiekun Prawny już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
 4. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy są zobowiązani do udzielania informacji (w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie), na temat rezultatów osiągniętych w Projekcie.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie Reguły i zasady wynikające z RPO WD 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku.
 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Załączniki do Regulaminu rekrutacji:
 5. formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie dla ucznia – załącznik nr 1,
 6. oświadczenie (RODO) – załącznik nr 2.

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content