Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Świdnicy

Ferie w szkole

Regulamin

pobytu uczniów na zajęciach rekreacyjno – sportowych w okresie ferii zimowych

 1. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach:

I tydzień ( 04 do 08.01, z wyłączeniem 06.01.21 r.) – 9.00 – 10.30,

II tydzień( 11.01 do 15. 01.21 r.) – 10.30 – 12.00,

na hali sportowej.

 • Dzieci będą odbierane i przyprowadzane do wejścia nr II ( naprzeciwko sklepiku szkolnego).
 • Wejście będzie otwarte 10 minut przed rozpoczęciem  i zakończeniem zajęć, prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.
 • Na teren szkoły nie wchodzą rodzice.
 • W zajęciach będą brały udział dzieci klas I – IV.
 • Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego:

I tydzień – A. Sara, W. Poznański

II tydzień – K. Matryba, J. Malczyk.

 • Uczestnik zajęć powinien mieć ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne

( napoje, drugie śniadanie – przerwa śniadaniowa – 9.45-10.00).

 • Na zajęcia są przyprowadzane dzieci bez niepokojących objawów sugerujące zakażenie koronawirusem – zgodnie z wytycznymi MEN, MZ  i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.
 • Uczestnicy zajęć mają obowiązek przestrzegania zasad kulturalnego zachowania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa dbając o zdrowie własne i innych uczestników.
 • Uczestnik zajęć feryjnych nie wychodzi bez pozwolenia poza teren hali sportowej, każde wyjście zgłaszane jest osobie prowadzącej.

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO – SPORTOWYCH

 W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

CELE ZAJĘĆ:

– zagospodarowanie czasu wolnego  dzieciom w okresie ferii poprzez aktywny udział w zajęciach ruchowych,

– poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej dzieci,

– kształtowanie pozytywnej motywacji do zajęć nadobowiązkowych poprzez rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań do aktywności fizycznej,

– utrwalanie postaw i nawyków higieniczno – zdrowotnych,

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne

 i współćwiczących,

– podnoszenie odporności i zdolności adaptacyjnych organizmu.

OGÓLNY PROGRAM ZAJĘĆ:

 1. Zapoznanie uczestników z Regulaminem zajęć oraz hali sportowej.
 2. Gry i zabawy ruchowe przy muzyce.
 3. Turniej gier i zabaw ( wyścigi rzędów).
 4. Gimnastyka ogólnorozwojowa.
 5. Gry i zabawy ruchowe z przyborami.
 6. Zapoznanie z różnorodnością dyscyplin sportowych z użyciem narzędzi multimedialnych.

Kliknij dwukrotnie

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

Poleć ten wpis:

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content